×

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu on-line www.arpoltools.pl

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu on-line jest ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o., ul. Bałtycka 9, 85-031 Osielsko, zwana dalej „ARPOL” lub „Administratorem”. Kontakt z Administratorem: sekretariat@arpol-tools.com .

 2. Dane osobowe klientów sklepu on-line przetwarzane są:

 • w celu obsługi i realizacji zamówienia oraz w celu odpowiedzi na zapytania przesyłane za pomocą formularza kontaktowego- w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby mającej stać się stroną umowy lub będącej stroną umowy;

 • w celu wysyłania wiadomości o treści handlowej na adres podany przez kupującego- w takim wypadku podstawą przetwarzania jest jednoznaczna i dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą;

 • w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami- w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora do obrony przed roszczeniami;

 • w celu prowadzenie dokumentacji księgowej i w celu rozpatrywania reklamacji- w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze.

 1. Odbiorcami danych są:

 • podmioty świadczące usługi wsparcia IT dla administratora;

 • dostawca systemu płatności elektronicznych;

 • bank prowadzący rachunek administratora;

 • podmioty świadczące usługi transportowe i logistyczne dla administratora;

 1. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe klientów sklepu on-line:

 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;

 • w celu obrony przed roszczeniami – 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji;

 • w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) – do momentu wycofania uprzednio wyrażonej zgody;

 • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane przez formularz kontaktowy – 6 miesięcy od zakończenia korespondencji.

 1. Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • Prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa www.uodo.gov.pl).

 1. Czy podanie danych w sklepie jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupu towarów w sklepie i skorzystania z usług Administratora.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie w związku ze stosowaniem przez Administratora programu lojalnościowego naliczającego benefity w zależności od kwoty wydanej na zakupy w sklepie www.arpoltools.pl . Szczegółowe informacje na temat naliczania korzyści w programie lojalnościowym dostępne są na stronie sklepu.